جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Cristian A Herrera, Simon Lewin, Elizabeth Paulsen, Agustín Ciapponi, Newton Opiyo, Tomas Pantoja, et al . Governance arrangements for health systems in low-income countries: an overview of systematic reviews. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1914-fa.html
پیشینه
تمهیدات و اقدامات حاکمیتی شامل تغییرات در نقش‌ها یا فرآیند‌هایی است که اختیار و مسئولیت را برای سیاسیت‌های سلامت، سازمان‌ها، محصولات تجاری و متخصصان سلامت و همچنین مشارکت سهام‌داران را در تصمیم‌گیری تعیین می‌کنند. تغییرات در تمهیدات حاکمیتی می‌تواند سلامت و اهداف مرتبط را معمولا از طریق تغییرات در اقتدار و اختیار (authority)، مسئولیت، پذیرش‌پذیری (openness)، مشارکت و همبستگی، به اشکال متعدد تحت تاثیر قرار دهد. مرور گسترده یافته‌های مرورهای سیستماتیک می‌تواند به سیاست‌گذاران، کارکنان پشتیبان فنی آن‌ها و سایر مشارکت‌کنندگان در شناسایی استراتژی‌ها برای رسیدگی به مشکلات و بهبود حاکمیت نظام‌های سلامت آنان کمک کند.
اهداف
هدف، ارائه بررسی اجمالی (overview) از شواهد موجود از مرورهای سیستماتیک به روز درباره اثرات تمهیدات حاکمیتی برای نظام‌های سلامت در کشور‌های با درآمد کم بود. اهداف ثانویه شامل شناسایی نیاز‌ها و اولویت‌ها جهت ارزیابی‌های آینده و مرو‌ر‌های سیستماتیک بر تمهیدات حاکمیتی و ارائه اصلاحات در چارچوب ترتیبات حکومتی که در این گزارش ذکر شده است، بود.
روش های جستجو
ما در شواهد نظام‌های سلامت (Health Systems Evidence) در نوامبر 2010 و شواهد PDQ تا 17 دسامبر 2016 به دنبال مرور‌های سیستماتیک جست‌وجو کردیم. ما هیچ محدودیت زمانی، زبانی یا وضعیت انتشاری در این جست‌وجو‌ها اعمال نکردیم. ما مرور‌های سیستماتیکی را برگزیدیم که دربردارنده مطالعات با اجرای خوب بودند و اثرات تمهیدات حاکمیتی را بر پیامد‌های بیمار (سلامت و رفتار‌های بهداشتی)، کیفیت یا استفاده از خدمات مراقبت درمانی، بهره‌گیری از منابع (هزینه‌های سلامت، هزینه‌های ارائه‌دهنده مراقبت درمانی، مخارج از جیب فرد (out‐of‐pocket)، هزینه-اثربخشی)، پیامد‌های ارائه‌دهنده مراقبت درمانی (مانند مرخصی استعلاجی) یا پیامد‌های اجتماعی (مثل فقر، اشتغال) ارزیابی کرده بودند. هم‌چنین آن‌هایی را که پس از آوریل 2005 منتشر شده بودند انتخاب کردیم. ما مطالعاتی را حذف کردیم که دارای محدودیت‌های به اندازه کافی مهم برای لطمه زدن به قابلیت اتکا بودن یافته‌های مطالعه بودند. دو نویسنده این مطالعه مروری به طور مستقل مطالعات را غربال، داده‌ها را استخراج و قطعیت شواهد را با استفاده از GRADE ارزیابی کردند. ما خلاصه‌های SUPPORT را برای مرور‌های مناسب شامل پیام‌های کلیدی، جداول «خلاصه یافته‌ها» (با استفاده از سیستم GRADE (نظام درجه‌بندی کیفیت شواهد و قدرت توصیه‌ها) برای ارزیابی قطعیت شواهد) و ارزیابی‌های ارتباط یافته‌ها به کشور‌های با درآمد کم آماده کردیم.
معیارهای انتخاب
گردآوری و تحلیل داده‌ها
نتایج اصلی
ما 7272 مطالعه سیستماتیک را شناسایی کرده و 21 مورد از آنها را در این مرور گنجاندیم (19 مرور اولیه و 2 مرور تکمیلی). ما بر نتایج 19 مطالعه مقدماتی تمرکز کردیم که یکی از آن‌ها دارای محدودیت‌های روش‌شناختی مهمی بود. 18 مطالعه دیگر قابل اعتماد بودند (با تنها محدودیت‌های جزئی).
ما تمهیدات حاکمیتی ذکر شده را در این مطالعات مروری در پنج طبقه گروه‌بندی کردیم: اختیار و مسئولیت برای سیاست‌های سلامت (سه مطالعه)؛ اختیار و مسئولیت برای سازمان‌ها (دو مطالعه)؛ اختیار و مسئولیت برای محصولات تجاری (سه مطالعه)؛ اختیار و مسئولیت برای متخصصان سلامت (هفت مطالعه)؛ و مشارکت سهام‌داران (چهار مطالعه).
ما در مجموع اثرات مطلوبی برای مداخلات زیر در حداقل یک پیامد با شواهد دارای قطعیت متوسط یا بالا یافته و هیچ شواهدی با کیفیت متوسط یا بالا از اثرات نا‌مطلوب نیافتیم.

تصمیم‌گیری در مورد آنکه چه چیزی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرد
- اعمال محدودیت‌ها بر دارو‌هایی که توسط نظام‌های بیمه سلامت پوشش داده می‌شوند، احتمالا استفاده از و هزینه برای این دارو‌ها را کاهش می‌دهد (شواهد با قطعیت متوسط).

مشارکت مشارکت‌کنندگان در تصمیمات سیاست‌گذاری و سازمانی
- آموزش مشارکتی و گروه‌های اقدام برای زنان احتمالا بقای نوزادان را بهبود می‌دهد (شواهد با قطعیت متوسط).
- مشارکت مصرف‌کننده در فراهم کردن اطلاعات بیمار احتمالا کیفیت اطلاعات و دانش بیمار را بهبود می‌بخشد (شواهد با قطعیت متوسط).
افشای اطلاعات کارایی برای بیماران و عموم
- افشای داده‌های کارایی درباره کیفیت بیمارستان برای عموم احتمالا بیمارستان‌ها را جهت اجرای فعالیت‌های بهبود کیفیت تشویق می‌کند (شواهد با قطعیت متوسط).
- افشای داده‌های کارایی درباره فراهم‌کنندگان مراقبت درمانی برای عموم احتمالا افراد را جهت انتخاب متخصصانی که دارای رتبه‌بندی‌های کیفیت بهتری هستند، راهنمایی می‌کند (شواهد با قطعیت متوسط).
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
محققان طیف وسیعی را از تمهیدات حاکمیتی ارزیابی کردند که با استفاده از شیوه‌های دقیق مرور سیستماتیک، مرتبط با کشور‌های با درآمد کم بودند. این استرات‍ژی‌ها در سطوح مختلف در نظام‌های سلامت هدف‌گذاری شده بودند و مطالعات، طیفی را از پیامد‌ها ارزیابی کرده بودند. شواهد با کیفیت متوسط، نشان‌دهنده اثرات مطلوب (بدون هیچ اثر نا‌مطلوبی) برای برخی از مداخلات بودند. بااین‌حال، شکاف‌های مهمی در فراهمی مرور‌های سیستماتیک و مطالعات اولیه برای همه طبقه‌بندی‌های عمده تمهیدات حاکمیتی وجود داشت.
خلاصه به زبان ساده
اثرات تمهیدات حاکمیتی برای نظام‌های سلامت در کشور‌های با درآمد کم
هدف این بررسی اجمالی چیست؟
هدف این بررسی اجمالی (overview) کاکرین، ارائه خلاصه گسترده‌ای است از آنچه درباره اثرات تمهیدات حاکمیتی برای نظام‌های سلامت در کشور‌های با درآمد کم دانسته می‌شود.
این بررسی اجمالی بر مبنای 19 مرور سیستماتیک بنا شده است. این مرور‌های سیستماتیک به دنبال مطالعاتی بودند که انواع متفاوت تمهیدات حاکمیتی را ارزیابی کرده باشند. این مرور‌ها شامل مجموعا 172 مطالعه بود.
این بررسی اجمالی، یکی از چهار بررسی اجمالی کاکرین است که تمهیدات نظام سلامت را ارزیابی کرده‌اند.

نتایج اصلی
اثرات راه‌های متفاوت سازمان‌دهی اختیار و مسئولیت برای سیاست‌های سلامت چیست؟
سه مرور گردآوری شدند و یافته‌های کلیدی از این قرار هستند:
- همکاری بین آژانس‌های محلی سلامت و سایر ادارات آژانس‌های محلی، ممکن است منجر به تفاوت اندک یا عدم تفاوت در سلامت جسمانی یا کیفیت زندگی شود (شواهد با قطعیت پایین)؛
- اعمال محدودیت‌ها بر دارو‌هایی که توسط نظام‌های بیمه سلامت پوشش داده می‌شوند، احتمالا استفاده و هزینه را برای این دارو‌ها کاهش می‌دهد (شواهد با قطعیت متوسط)؛
- مشخص نیست که آیا مداخلات جلوگیری از، تشخیص و پاسخ به تقلب، تقلب را در مراقبت‌های درمانی و هزینه‌های مرتبط کاهش می‌دهد یا خیر (شواهد با قطعیت بسیار پایین).

اثرات راه‌های متفاوت سازمان‌دهی اختیار و مسئولیت برای سازمان‌ها چیست؟
دو مرور گردآوری شدند و یافته‌های کلیدی از این قرار هستند:
- قرارداد با فراهم‌کنندگان غیر‌دولتی و غیر‌انتفاعی برای ارائه خدمات بهداشتی می‌تواند دسترسی به و استفاده از این خدمات را افزایش دهد، پیامد‌های سلامت مردم را بهبود بخشد و هزینه خانوار را در سلامت کاهش دهد (شواهد با قطعیت پایین). هیچ شواهدی در مورد این‌که قرارداد بستن مؤثر‌تر از استفاده از این بودجه در بخش دولتی بوده یا خیر، وجود نداشت.

اثرات راه‌های متفاوت سازمان‌دهی اختیار و مسئولیت برای محصولات تجاری مانند دارو‌ها و تکنولوژی‌ها چیست؟
سه مرور انتخاب شدند و یافته‌های کلیدی از این قرار هستند:
- سیستم‌هایی که در آن‌ها سازمان جهانی بهداشت (WHO)، تولیدکنندگان دارو (prequalification) و ثبت دارو (که طی آن مراجع نظارتی دارویی، دارو‌سازی‌ها را برای اطمینان از اینکه آن‌ها دارای استاندارد‌های بین‌المللی هستند، ارزیابی می‌کنند) را گواهی می‌کند، ممکن است نسبت دارو‌هایی را که زیر استاندارد یا تقلبی هستند، کاهش دهد (شواهد با قطعیت پایین)؛
- تثبیت باز‌پرداخت حداکثری برای داروخانه‌هایی که داروهای مشابه تحت پوشش بیمه را عرضه می‌کنند، می‌تواند استفاده را از دارو‌های ژنریک افزایش داده و ممکن است استفاده را از دارو‌های برند (brand-name) کاهش دهد (شواهد با قطعیت بسیار پایین)؛
- تبلیغات مستقیم برای مصرف‌کننده، درخواست مردم برای دارو‌ها و تعداد نسخه‌های آن‌ها را افزایش می‌دهد (شواهد با قطعیت بالا).

اثرات راه‌های متفاوت سازمان‌دهی اختیار و مسئولیت برای ارائه‌دهندگان مراقبت درمانی چیست؟
هفت مرور گردآوری شدند و یافته‌های اصلی از این قرار هستند:
- برنامه‌های آموزشی برای مدیران نظام سلامت ناحیه می‌تواند دانش آنان را از فرآیند‌های برنامه‌ریزی و مانیتورینگ و مهارت‌های ارزیابی آن‌ها بالا ببرد (شواهد با قطعیت پایین)؛
- کاهش محدودیت‌های مهاجرتی در کشور‌های با درآمد بالا احتمالا مهاجرت پرستارها را از کشور‌های با درآمد کم و متوسط به این کشورها افزایش می‌دهد (شواهد با قطعیت متوسط)؛
- مشخص نیست که آیا بازرسی از طریق یک عضو خارجی سازمان مراقبت بهداشتی پیرو استاندارد‌های کیفی، تبعیت، کیفیت مراقبت یا نرخ‌های عفونت ناشی از اقدامات بهداشتی درمانی (health-acquired را) در بیمارستان‌ها بهبود می‌بخشد یا خیر (شواهد با قطعیت بسیار پایین).

اثرات راه‌های متفاوت سازمان‌دهی مشارکت سهام‌داران در کنترل خدمات سلامت چیست؟
چهار مرور انتخاب شدند و یافته‌های اصلی از این قرار هستند:
- آموزش مشارکتی و گروه‌های اقدام برای زنان احتمالا بقای نوزادان را بهبود می‌دهد (شواهد با قطعیت متوسط) و ممکن است بقای مادر را بهبود بخشد (شواهد با قطعیت پایین)؛
- افشای داده‌های کارایی درباره کیفیت طرح بیمه سلامت برای عموم می‌تواند افراد را به سوی انتخاب برنامه‌های سلامت با رتبه‌بندی‌های کیفی بهتر یا اجتناب از آن‌ها که رتبه‌بندی بدتری دارند، هدایت می‌کند و ممکن است منجر به پیشرفت‌های اندک در پیامد‌های بالینی برای طرح‌های بیمه سلامت شود (شواهد با قطعیت پایین)؛
- افشای داده‌های کارایی درباره کیفیت بیمارستان می‌تواند منجر به اختلاف اندک یا عدم اختلاف در انتخاب بیمارستان‌های فرد شود (شواهد با قطعیت پایین)، احتمالا بیمارستان‌ها را به اجرای فعالیت‌های بهبود کیفیت تشویق کند (‌شواهد با قطعیت متوسط) و ممکن است منتهی به پیشرفت‌های کمی در پیامد‌های بالینی بیمارستان شود (شواهد با قطعیت پایین)؛
- افشای کارایی در مورد ارائه‌دهندگان مراقبت درمانی برای عموم احتمالا سبب می‌شود افراد ارائه‌دهندگانی را انتخاب کنند که دارای رده‌بندی‌های کیفی بالاتری هستند (شواهد با قطعیت متوسط).
هیچ مطالعه‌ای اثرات مشارکت سهام‌دار در تصمیمات سیاست‌گذاری و سازمانی را ارزیابی نکرده بود.

چگونه این مرور به‌روز‌رسانی شده است؟
نویسندگان بررسی اجمالی مرور‌های سیستماتیکی را جست‌وجو کردند که تا 17 دسامبر 2016 منتشر شده باشند.
(421 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (29 دریافت)    

پذیرش: 1395/9/27 | انتشار: 1396/6/21