جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Luke Wolfenden, Jannah Jones, Christopher M Williams, Meghan Finch, Rebecca J Wyse, Melanie Kingsland, et al . Strategies to improve the implementation of healthy eating, physical activity and obesity prevention policies, practices or programmes within childcare services. 3. 2016; 2016
URL: http://cochrane.ir/article-1-851-fa.html
پیشینه
علی‌رغم مداخلات موثر و دستورالعمل‌های‌ راهنمای بهترین ورزش برای خدمات مراقبت کودکان در اجرای سیاست‌ها، ورزش‌ها و برنامه‌های تغذیه سالم، فعالیت بدنی برای ترویج تغذیه سالم کودک و پیشگیری از افزایش وزن ناسالم، بسیاری از خدمات در این زمینه ناموفق بودند.
اهداف
هدف اولیه این مطالعه مروری، بررسی اثربخشی استراتژی‌ها با هدف بهبود اجرای سیاست‌ها، ورزش‌ها یا برنامه‌های خدمات مراقبت کودکان است که تغذیه سالم کودک، فعالیت بدنی و / یا پیشگیری از چاقی را ترویج می‌دهند.
اهداف ثانویه این مطالعه مروری عبارت بودند از:
1- توصیف تاثیر چنین استراتژی‌هایی بر اطلاعات کارکنان، مهارت‌ها یا نگرش‌ها درباره خدمات مراقبت کودکان؛
2- توصیف هزینه یا مقرون به‌صرفه بودن چنین استراتژی‌هایی؛
3- توصیف هرگونه عوارض جانبی این استراتژی‌ها در خدمات مراقبت کودکان، خدمات کارکنان یا کودکان؛
4- بررسی اثر چنین استراتژی‌هایی در رژیم غذایی کودک، فعالیت بدنی یا وضعیت وزن.
روش های جستجو
ما پیگیری پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی را در 3 آگوست 2015 جست‌وجو کردیم: پایگاه کارآزمایی‌های بالینی ثبت شده کاکرین (CENTRAL ؛Cochrane Central Register of Controlled Trials)؛ MEDLINE؛ MEDLINE In Process؛ EMBASE؛ PsycINFO؛ ERIC؛ CINAHL و SCOPUS. ما همچنین فهرست منابع کارآزمایی‌های انتخاب‌شده را جست‌وجو کردیم، دو مجله علمی را درباره اجرای بین‌المللی به‌صورت دستی و پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform)؛ (www.who.int/ictrp) و ClinicalTrials.gov؛ (www.clinicaltrials.gov) را جست‌وجو کردیم.
معیارهای انتخاب
ما هر مطالعه (تصادفی‌سازی یا غیرتصادفی‌سازی) دارای گروه کنترل موازی را انتخاب کردیم که هرگونه استراتژی را در جهت بهبود اجرای یک رژیم غذایی سالم، فعالیت بدنی یا سیاست پیشگیری از چاقی، ورزش یا برنامه‌ای که کارکنان خدمات مبتنی بر مرکز مراقبت کودکان را با عدم مداخله، عمل معمول یا استراتژی جایگزین مقایسه کرده باشد.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
نویسندگان مطالعه مروری به‌طور جداگانه خلاصه مقالات و عناوین را غربالگری، داده‌های کارآزمایی را استخراج و خطر سوگیری (Bias) را ارزیابی کردند؛ ما اختلافات را از طریق اجماع حل کردیم. ناهمگونی مطالعات متقاطع، مانع ادغام داده‌ها شده است، انجام ارزیابی کمی داده‌ها را از طریق متاآنالیز (meta-analysis) به عهده گرفتیم. با این حال، ما یافته‌های کارآزمایی را با توصیف اندازه اثر اندازه‌گیری پیامد اولیه برای اجرای سیاست یا عمل (یا میانه چنین اقداماتی که در آن پیامد واحد اولیه بیان نشده بود) نقل قول کردیم.
نتایج اصلی
ما 10 کارآزمایی را واجد شرایط شناسایی و آن‌ها را برای این مطالعه مروری انتخاب کردیم. این کارآزمایی‌ها، بهبود اجرای سیاست‌ها و شیوه تغذیه سالم (دو کارآزمایی)، فعالیت بدنی (دو کارآزمایی) یا هم تغذیه سالم و و هم فعالیت بدنی (شش آزمایش) را هدف قرار داده‌اند.
در مجموع، اجرای استراتژی‌های تست شده در 10 کارآزمایی، مطالب آموزشی، جلسات آموزشی، رسیدگی و بازخورد، رهبران افکار، مشوق‌های / انگیزه‌های کوچک یا کمک‌های مالی، بازدیدهای وسیع آموزشی یا جزئیات / توضیحات دانشگاهی را انتخاب کردند. در مجموع 1053 نوع از خدمات مراقبت کودکان در تمام کارآزمایی‌ها شرکت داده شدند.
از 10 کارآزمایی، 8 کارآزمایی استراتژی‌های اجرا را در مقابل کنترل عمل معمول بررسی و دو استراتژی اجرای جایگزین را مقایسه کردند. ناهمگونی قابل توجهی در مطالعه وجود داشت. ما تمام مطالعات را از نظر داشتن خطر سوگیری برای حداقل یک دامنه بررسی کردیم.
مشخص نیست که آیا استراتژی‌ها، بهبود اجرای سیاست‌ها، شیوه‌ها یا برنامه‌هایی که ترویج تغذیه سالم کودک، فعالیت بدنی / یا پیشگیری از چاقی را مورد آزمون قرار دادند یا نه. عدم مداخله، اجرای همه سیاست‌ها و شیوه‌های مورد هدف استراتژی‌های اجرا را نسبت به گروه مقایسه بهبود بخشید.
با این حال، از 8 کارآزمایی که اجرای یک استراتژی به روش معمول را با روش معمول یا کنترل بدون مداخله مقایسه کردند، 7 کارآزمایی، بهبودهایی را در اجرای حداقل یکی از سیاست‌های هدفمند یا شیوه‌های مرتبط با کنترل گزارش کردند. برای این کارآزمایی‌ها اثر پیامد اولیه اجرا به شرح زیر بود:
در میان 3 کارآزمایی که اقدامات اجرایی را بر اساس نمره در محدوده نمرات 1 تا 5.1 گزارش کردند؛ در 4 کارآزمایی سهم کارکنان یا خدمات اجرای سیاست‌های خاص یا روش‌ها در محدوده 0% تا 9.5% گزارش شد؛ و در 3 کارآزمایی مدت زمانی که (در هر روز یا هفته) کارکنان یا خدمات، صرف اجرای سیاست یا روش‌ها کرده‌اند در محدوده 4.3 دقیقه تا 7.7 دقیقه گزارش شد.
همچنین یافته‌های این مطالعه مروری نشان می‌دهد اینکه آیا چنین مداخلاتی، دانش کارکنان یا نگرش درباره خدمات مراقبت کودکان (2 کارآزمایی)، فعالیت بدنی کودک (2 کارآزمایی)، وضعیت وزن کودک (2 کارآزمایی) یا رژیم غذایی کودک (1 کارآزمایی) را بهبود می‌بخشند یا نه، نامشخص است.
هیچ یک از کارآزمایی‌های انتخاب‌شده، هزینه یا مقرون به‌صرفه بودن مداخله را گزارش نکردند. یک کارآزمایی، عوارض جانبی مداخله فعالیت بدنی را ارزیابی و هیچ تفاوتی را در میزان آسیب کودک بین گروه‌ها نیافت. برای تمام پیامدهای این مرور، ما کیفیت شواهد را بسیار پائین ارزیابی کردیم. محدودیت اولیه این مطالعه مروری، فقدان اصطلاحات متداول علمی اجرایی بود که ممکن بود به‌طور بالقوه در یافتن مطالعات مرتبط، منجر به شکست در شناسایی شرایط جست‌وجوی مورد استفاده در این مطالعه مروری شود.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
پژوهش حاضر، شواهد ضعیف و متناقضی از تاثیر چنین استراتژی‌هایی در بهبود اجرای سیاست‌ها و روش‌ها، دانش کارکنان یا نگرش‌ها درباره خدمات مراقبت کودکان، یا رژیم غذایی کودک، فعالیت بدنی یا وضعیت وزن فراهم می‌کند. تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.
خلاصه به زبان ساده
بهبود اجرای تغذیه سالم، فعالیت بدنی و/یا سیاست‌های پیشگیری از چاقی، ورزش‌ها یا برنامه‌های خدمات مراقبت کودکان
سوال مطالعه مروری
هدف این مطالعه مروری بررسی اثرات استراتژی‌ها در بهبود اجرای (یا تعهد صحیح) سیاست‌ها، شیوه‌ها / ورزش‌ها یا برنامه‌های خدمات مراقبت کودکان برای ترویج تغذیه سالم کودکان، فعالیت بدنی و/یا پیشگیری از چاقی بود. ما همچنین این نکته را بررسی کردیم که آیا این استراتژی دانش کارکنان، مهارت‌ها یا نگرش‌ها را درباره خدمات مراقبت کودکان بهبود می‌بخشد. ما همچنین می‌خواستیم هزینه یا مقرون به‌صرفه بودن ارائه اجرای حمایتی، اینکه آیا استراتژی‌های حمایتی با هر گونه عوارض جانبی مرتبط است و اینکه آیا بر تغذیه کودک، فعالیت بدنی یا وضعیت وزن تاثیر دارد را تعیین کنیم.

پیشینه
تعدادی از مداخلات مبتنی بر خدمات مراقبت کودکان یافت شده که در بهبود رژیم غذایی کودک، افزایش فعالیت بدنی کودک و پیشگیری از افزایش وزن موثر است. علی‌رغم وجود چنین شواهدی و بهترین توصیه‌های راهنمای عملی برای خدمات مراقبت کودکان درباره اجرای این سیاست‌ها و شیوه‌ها، بسیاری از خدمات مراقبت کودکان موفق به انجام این کار نشدند. بدون اجرای صحیح، کودکان از این سیاست‌ها و شیوه‌های سلامت کودک بهره‌مند نخواهند شد.

ویژگی‌های مطالعه
این مطالعه مروری 10 کارآزمایی را شناسایی کرد، 8 کارآزمایی، روش‌های اجرا را در مقابل عمل معمول مورد بررسی قرار دادند و دو کارآزمایی، انواع مختلف راهکارهای اجرایی را مقایسه کردند. کارآزمایی‌ها، بهبود اجرای سیاست‌ها و شیوه تغذیه سالم (2 کارآزمایی)، فعالیت بدنی (2 کارآزمایی) یا هم تغذیه سالم و هم فعالیت بدنی (6 کارآزمایی) را مورد هدف قرار دادند. در مجموع، استراتژی‌های اجرای تست شده در 10 کارآزمایی مطالب آموزشی، جلسات آموزشی، رسیدگی و بازخورد، رهبران افکار، انگیزه‌های / مشوق‌های کوچک یا کمک‌های مالی، بازدید وسیع آموزشی یا جزئیات دانشگاهی را انتخاب کردند. استراتژی‌های تست‌شده فقط تعداد کمی از آن‌ها را در بهبود اجرا در این زمینه به کار گرفت.

تاریخ جست‌وجو
شواهد تا آگوست 2015 به‌روز هستند.

نتایج اصلی
هیچ کدام از استراتژی‌هایی شناسایی‌شده در این مطالعه مروری، اجرای همه سیاست‌ها و شیوه‌های / ورزش‌های مورد هدف را بهبود نبخشید. با این حال، بسیاری از استراتژی‌ها حداقل بهبود یک سیاست یا روش را گزارش کردند. این یافته‌ها، شواهد ضعیف و متناقضی درباره اثرات این استراتژی‌ها بر بهبود اجرای سیاست‌ها، شیوه‌ها و برنامه‌ها، دانش کارکنان یا نگرش‌ها درباره خدمات مراقبت کودکان یا رژیم غذایی کودک، فعالیت بدنی یا وضعیت وزن ارائه می‌کنند.
فقدان اصطلاحات سازگار در این زمینه پژوهشی ممکن است به این معنی باشد که برخی از مطالعات مربوطه، جست‌وجوی ما را بهبود نبخشیدند. با این حال، چند کارآزمایی شناسایی‌شده نشان می‌دهد که تحقیقات برای اجرای چنین سیاست‌ها و شیوه‌هایی در خدمات مراقبت کودکان تنها در مراحل اولیه توسعه قرار دارند.

کیفیت شواهد
ما کیفیت شواهد مربوط به تمام پیامدها را بسیار پائین ارزیابی کردیم، بنابراین نمی‌توانیم به این یافته‌ها بیش از حد اعتماد کنیم.

(823 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (54 دریافت)    

پذیرش: 1394/5/12 | انتشار: 1395/7/13