جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها

PMID: 28545155
PMCID: PMC5458098


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Lalith Wijedoru, Sue Mallett, Christopher M Parry. Rapid diagnostic tests for typhoid and paratyphoid (enteric) fever. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1153-fa.html
پیشینه
افتراق عفونت تیفوئید (Salmonella Typhi) و پاراتیفوئید (SalmonellaParatyphi A) از دیگر علل تب در مناطق اندمیک، یک چالش تشخیصی است. گرچه آزمایش‌های تشخیصی سریع (RDT) نقطه مراقبت (point-of-care rapid) تجاری برای تب روده‌ای، به عنوان جایگزینی برای آزمایش استاندارد مرجع فعلی از کشت خون یا مغز استخوان، یا آزمایش ویدال (Widal Test) به‌طور گسترده استفاده می‌شود؛ دقت تشخیص آن‌ها نامشخص است. اگر این آزمایش‌ها دقیق باشند، می‌توانند به‌طور بالقوه جایگزین کشت خون شوند که به‌وسیله سازمان جهانی بهداشت (WHO) به‌عنوان تست اصلی تشخیصی تب روده‌ای پیشنهاد شده است.
اهداف
ارزیابی دقت تشخیص آزمایش‌های تشخیصی سریع (RDT) و نمونه‌های اولیه برای تشخیص عفونت سالمونلا تیفی (Salmonella Typhi) یا پاراتیفی A (Paratyphi A) در افراد دارای علائم بیماری که در مناطق اندمیک زندگی می‌کنند.
روش های جستجو
ما پایگاه ثبت تخصصی گروه بیماری‌های عفونی در کاکرین (Cochrane Infectious Diseases Group)، MEDLINE؛ Embase؛ Science Citation Index؛ IndMED؛ African Index Medicus ؛ LILACS؛ ClinicalTrials.gov و پلت‌فرم بین‌المللی ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (ICTRP ؛World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform) را تا 4 مارچ 2016 جست‌وجو کردیم. ما گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت را به صورت دستی جست‌وجو کردیم و مقالاتی از کنفرانس‌های بین‌المللی را درباره عفونت‌های سالمونلا جست‌وجو کردیم. ما با تولیدکنندگان آزمایش‌ها برای شناسایی مطالعات تماس گرفتیم.
معیارهای انتخاب
ما مطالعات دقت تشخیصی مربوط به RDT تب روده‌ای را در بیماران مبتلا به تب با یا بدون علائم پیشنهاد کننده تب روده‌ای که در مناطق اندمیک زندگی می‌کنند، انتخاب کردیم. ما استاندارد مرجع مورد استفاده را به صورت درجه 1 (به دست آمده از کشت خون و کشت مغز استخوان)، یا درجه 2 (به دست آمده از کشت خون و واکنش زنجیره‌ای پلیمری خون یا از طریق کشت خون تنها) طبقه‌بندی کردیم.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده مطالعه مروری به‌طور جداگانه، داده‌های مربوط به نتایج آزمون را استخراج کردند. ما از فرم استخراج QUADAS-2 اصلاح شده برای ارزیابی کیفیت روش‌شناسی استفاده کردیم. هنگامی که مطالعات کافی برای آزمون وجود داشته و ناهمگونی قابل قبول بود، ما متاآنالیز (meta-analysis) انجام دادیم.
نتایج اصلی
سی و هفت مطالعه معیارهای ورود را به مطالعه داشتند و در کل 5080 شرکت‌کننده (بین 50 تا 1732) را انتخاب کردند. میزان شیوع تب روده‌ای در جمعیت مورد مطالعه از 1% تا 75% متغیر بود (میانه شیوع 24%، دامنه چهارکی (IQR): 11% تا 46%). مطالعات انتخاب شده، 16 نوع RDT مختلف را ارزیابی کردند و 16 مطالعه دو یا چند نوع RDT متفاوت بیشتر را مقایسه کردند. فقط سه مطالعه از منبع استاندارد درجه 1 استفاده کردند و فقط 11 مطالعه، بیماران تب‌دار انتخاب نشده را به‌کار گرفتند. بیشتر مطالعات انتخاب شده در آسیا و پنج مطالعه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا انجام گرفته بودند. تمام RDTها فقط برای تشخیص عفونت S.Typhi طراحی شده بودند.
بیشتر مطالعات سه RDT و انواع آن را بررسی کردند: TUBEX در 14 مطالعه، Typhidot (Typhidot، Typhidot-M، TyphiRapid-Tr02) در 22 مطالعه، و آزمایش جریان جانبی ایمونوکروماتوگرافی تیفوئید Test-It (Test-It Typhoid immunochromatographic) و نمونه‌های اولیه آن (dipstick، آگلوتیناسیون لاتکس (latex agglutination)) توسط موسسه Royal Tropical آمستردام (KIT) در 9 مطالعه توسعه یافت. متاآنالیزها، میانگین حساسیت 78% (95% فاصله اطمینان (CI): 71% تا 85%) و ویژگی 87% (95% فاصله اطمینان (CI): 82% تا 91%) را برای TUBEX نشان دادند؛ و میانگین حساسیت 69% (95% فاصله اطمینان (CI): 59% تا 78%) و ویژگی 90% (95% فاصله اطمینان (CI): 78% تا 93%) را برای تمام Test-It Typhoid و آزمایش نمونه‌های اولیه (KIT) نشان داد.
در تمامی فرم‌های آزمون Typhidot، میانگین حساسیت 84% (95% فاصله اطمینان (CI): 73% تا 91%) و ویژگی‌ 79% (95% فاصله اطمینان (CI): 70% تا 87%) بود. زمانی روی 13 مطالعه مربوط به آزمایش Typhidot آنالیز انجام دادیم که نتایج نامشخص آزمون را گزارش کرده یا جایی که فرمت آزمون به این معنی است که نتایج نامشخصی وجود دارد، میانگین حساسیت 78% (95% فاصله اطمینان (CI): 65% تا 87%) و ویژگی‌، 77% (95% فاصله اطمینان (CI): 66% تا 86%) بود. در حساسیت یا ویژگی بین آزمایش‌های TUBEX، Typhidot و Test-it Typhoid در مقایسه با 13 مطالعه مربوط به Typhidot که در آن نتایج نامشخصی گزارش شده یا قابل اجرا نبود، ما هیچ تفاوتی نیافتیم. اگر TUBEX و Test-it Typhoid با تمام مطالعات Typhidot مقایسه شوند، حساسیت Typhidot بیشتر از Test-it Typhoid بود (15% (95% فاصله اطمینان (CI): 2% تا 28%))، اما مقایسه های دیگر تفاوتی را در سطح فواصل اطمینان نشان ندادند.
در یک مطالعه کوهورت فرضی، 1000 بیمار مبتلا به تب که در آن 30% (300 بیمار) از بیماران دارای تب روده‌ای هستند، به‌طور میانگین، آزمایش‌های Typhidot، نتایج نامشخصی را گزارش می‌دهند یا در جایی که آزمایش‌ها، نتایج نامشخصی ارائه می‌کنند، تشخیص در 66 بیمار مبتلا به تب روده‌ای، TUBEX، 66 بیمار، و آزمایش‌های Test-It Typhoid و نمونه‌های اولیه (KIT)، 93 بیمار را از دست خواهند داد. در 700 فرد بدون تب روده‌ای، تعداد افرادی که به اشتباه مبتلا به تب روده‌ای تشخیص داده شدند، 161 فرد با Typhidot tests، 91 فرد با TUBEX و 70 فرد با Test-It Typhoid و نمونه اولیه (KIT) اشتباه تشخیص داده شدند. فواصل اطمینان مربوط به این برآوردها گسترده بود و در نتایج مثبت کاذب بین آزمون‌ها، تفاوتی وجود نداشت.
کیفیت داده‌ها برای هر مطالعه با استفاده از یک چک‌لیست استاندارد شده به نام QUADAS-2 ارزیابی شد. به‌طور کلی، اطمینان شواهد در مطالعاتی کهRDTها تب روده‌ای را ارزیابی کردند، پائین بود.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
در 37 مطالعه‌ای که دقت تشخیصی RDTها را برای تب روده‌ای ارزیابی کردند، مطالعات کمی در معرض خطر پائین سوگیری (Bias) قرار دشتند. سه آزمون اصلی و مهم RDT، دقت تشخیص متوسطی داشتند. شواهدی از تفاوت بین میانگین حساسیت و ویژگی در سه آزمون اصلی RDT وجود نداشت. ارزیابی‌های قوی‌تری از RDTهای جایگزین برای تب روده‌ای مورد نیاز است.
خلاصه به زبان ساده
دقت آزمایش‌های تشخیصی سریع برای تشخیص تب تیفوئید و پاراتیروئید (روده‌ای)
محققان کاکرین، آزمایش‌های تشخیصی سریع تجاری قابل دسترس و نمونه‌های اولیه آن (شامل TUBEX؛ Typhidot؛ Typhidot-M؛ Test-it Typhoid و آزمایش‌های دیگر) را برای تشخیص تب تیفوئید و پاراتیروئید (روده‌ای) را در افرادی ارزیابی کردند که در کشورهایی زندگی می‌کنند که در آن‌ها تعداد افراد مبتلا به این بیماری در هر زمان بیش از 10 نفر در هر 100000 نفر برآورد شده است. اگر این آزمایش‌ها دقیق باشند، می‌توانند جایگزین آزمایش‌های تشخیصی فعلی سازمان جهانی بهداشت (WHO)، یعنی کشت (رشد باکتری‌هایی که باعث بروز عفونت در خون یا مغز استخوان بیمار می‌شوند)، شوند.

پیشینه
تب تیفوئید و تب پاراتیروئید (روده‌ای)، به ترتیب عفونت‌های ناشی از باکتری SalmonellaTyphi و Salmonella Paratyphi A هستند. اصطلاح تب روده‌ای برای توصیف هر دو نوع عفونت استفاده می‌شود. تشخیص تب روده‌ای بر اساس علائم و نشانه‌هایی که مشابه بیماری‌های عفونی دیگر است، ممکن است مشکل باشد، مانند تب که از علائم بیماری مالاریا نیز به حساب می‌آید.
آزمایش توصیه‌شده برای تایید اینکه آیا فرد مبتلا به تب روده‌ای است یا خیر، رشد سالمونلا در خون فرد است. حداقل 48 ساعت طول می‌کشد تا نتیجه حاصل شود، بنابراین نمی‌تواند به کارکنان مراقبت‌های بهداشتی کمک کند تا در همان روز بر اساس کشت خون فرد، تشخیص انجام دهند. حتی اگر یک فرد مبتلا به تب روده‌ای باشد، کشت خون ممکن است نتیجه منفی بدهد. این آزمایش، همچنین به یک کارمند آزمایشگاه و آموزش‌دیده نیاز دارد که اغلب در جوامعی که تب روده‌ای شایع است، در دسترس نیستند.
آزمایش‌های تشخیصی سریع (RDT) برای استفاده آسان و رسیدن به یک نتیجه سریع بدون نیاز به آزمایشگاه کشت خون طراحی شده‌اند. هزینه یک RDT تب روده‌ای به‌طور قابل توجهی کمتر از کشت خون است و برای انجام آن، به آموزش کمتری نیاز است.

ویژگی‌های مطالعه
محققان کاکرین، متون موجود را تا 4 مارچ 2016 جست‌وجو و 37 مطالعه را انتخاب کردند. بیشتر مطالعات، شرکت‌کنندگانی را از جنوب آسیا به کار گرفتند. اکثر شرکت‌کنندگان بزرگسال بودند، و 22 مطالعه شامل کودکان بود. تمام RDTها فقط تشخیص سالمونلاتیفی (تب تیفوئید) را ارزیابی کردند.

کیفیت شواهد
محققان کاکرین، کیفیت داده‌ها را برای هر مطالعه با استفاده از یک چک‌لیست استاندارد به نام QUADAS-2 ارزیابی کردند. تعداد مطالعات با کیفیت بالا که انواع مختلف RDT را در بیماران مشابه مقایسه کرده بودند، کم بود. دو سوم از مطالعات انتخاب شده، RDTهای مربوط به بیمارانی را ارزیابی نکردند که معمولا برای این بیماری مورد آزمایش قرار گرفتند. بسیاری از مطالعات از یک طرح تحقیق خاص (یک مطالعه کنترل موردی) استفاده کردند که در آن خطر دقت RDT بیش از حد ارزیابی شد. در مطالعاتی که RDT مربوط به Typhidot را ارزیابی کردند، زمانی که آزمایش نمی‌تواند اپیزود فعلی عفونت را از اپیزود قبلی بیماری تشخیص دهد، اغلب مشخص نیست که نتیجه چند آزمایش نامشخص است. به‌طور کلی، اطمینان شواهد در مطالعاتی که RDTهای تب روده‌ای را ارزیابی کردند، پائین بود.

نتایج اصلی
حساسیت نشان‌دهنده درصد بیماران دارای نتیجه مثبت آزمایش است که به درستی مبتلا به بیماری تشخیص داده می‌شوند. ویژگی، نشان‌دهنده درصد بیمارانی است که به درستی بدون بیماری تشخیص داده می‌شوند. TUBEX، میانگین حساسیت 78% و ویژگی 87% را نشان داد. مطالعات Typhidot به صورت Typhidot؛ Typhidot-M؛ TyphiRapid-Tr02 گروه‌بندی شدند، میانگین حساسیت 84% و ویژگی 79% را نشان دادند. هنگامی که مطالعات Typhidot گزارش‌های روشنی از نتایج نامشخص را بررسی کردند، میانگین حساسیت و ویژگی Typhidot به ترتیب 78% و 77% بود. Test-It Typhoid و نمونه‌های اولیه (KIT)، میانگین حساسیت 69% و ویژگی 90% را نشان دادند.
براساس این نتایج، در 1000 بیمار مبتلا به تب که 30% از آن‌ها (300 بیمار) دارای تب روده‌ای هستند، انتظار می‌رود که آزمایش‌های Typhidot، نتایج نامشخصی را گزارش کنند یا در صورتی که آزمایش‌ها نتیجه نامشخصی نداشته باشند، به طور متوسط، تشخیص در 66 بیمار مبتلا به تب روده‌ای از دست برود (ارائه نتیجه منفی کاذب)، TUBEX، شصت و شش بیمار و Test-It Typhoid و نمونه‌های اولیه (KIT) 93 بیمار را از دست بدهند. در 700 فرد بدون تب روده‌ای، تعداد افرادی که به اشتباه تشخیص تب روده‌ای داشتند (یک نتیجه مثبت کاذب)، به طور متوسط 161 فرد با آزمایش Typhidot؛ 91 فرد با TUBEX و 70 فرد با Test-It Typhoid و نمونه‌های اولیه (KIT) خواهد بود. این تفاوت در تعداد نتایج مثبت کاذب و نتایج منفی کاذب در بیمارانی که از آزمایش‌های مختلف به دست آمده، از نظر آماری مهم نیست. ارزیابی RDTها برای جایگزین کردن کشت خون به عنوان یک آزمایش تشخیصی برای تب روده‌ای به اندازه کافی دقیق نیست.

(7518 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (76 دریافت)    

پذیرش: 1394/12/14 | انتشار: 1396/3/5