جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


پیشینه
این دومین به‌روزرسانی از مطالعه مروری اصلی کاکرین است که در سال 2009 منتشر شد. میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان در معرض سطوحی از سر و صدا قرار دارند که خطر ابتلا آن‌ها را به اختلالات شنوایی افزایش می‌دهند. در مورد اثربخشی مداخلات پیشگیری از افت شنوایی عدم اطمینان وجود دارد.
اهداف
ارزیابی اثربخشی مداخلات غیر فارماکولوژیک برای جلوگیری از مواجهه با سر و صدای شغلی یا افت شنوایی شغلی در مقایسه با عدم مداخله یا دیگر مداخلات جایگزین.
روش های جستجو
ما CENTRAL ،PubMed ،Embase ،CINAHL ،Web of Science ،BIOSIS Previews ،Cambridge Scientific Abstracts، و OSH UPDATE را تا 3 اکتبر 2016 جست‌وجو کردیم.
معیارهای انتخاب
ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCT)، مطالعات کنترل‌شده قبل و بعد (CBA) و سری زمانی منقطع (ITS) را درباره مداخلات غیر بالینی در شرایط میدانی میان کارگران جهت جلوگیری یا کاهش مواجهه با سروصدا و افت شنوایی انتخاب کردیم. ما همچنین مطالعات موردی کنترل نشده را مربوط به کنترل‌های مهندسی در مورد تاثیر بر مواجهه با سروصدا جمع‌آوری کردیم.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
دو نویسنده به‌طور مستقل مناسب بودن مطالعه و خطر سوگیری (Bias) را ارزیابی کرده و داده‌ها را استخراج کردند. ما مداخلات را تحت عنوان کنترل‌های مهندسی، کنترل‌های اداری، دستگاه‌های فردی حفاظت شنوایی، و نظارت بر شنوایی طبقه‌بندی کردیم.
نتایج اصلی
ما 29 مطالعه را انتخاب کردیم. یک مطالعه، قانون کاهش مواجهه با سر و صدا را در یک تجزیه‌وتحلیل سری زمانی 12 ساله مورد بررسی قرار داد؛ اما مطالعات کنترل‌شده در رابطه با کنترل‌های مهندسی برای مواجهه با سروصدا وجود نداشت. 11 مطالعه با 3725 شرکت‌کننده اثرات تجهیزات حفاظت فردی شنوایی و 17 مطالعه با 84028 شرکت‌کننده اثرات برنامه‌های پیشگیری را از افت شنوایی (HLPP) مورد بررسی قرار دادند.
تاثیر بر مواجهه با سروصدا
مداخلات مهندسی به دنبال قانون‌گذاری
یک مطالعه ITS نشان داد که وضع قوانین جدید در صنعت معدن موجب کاهش میانگین دوز مواجهه با سروصدا در معدن زغال سنگ زیرزمینی به میزان 27.7 درصد نمره (95% فاصله اطمینان (CI): 36.1 - تا 19.3 - نقطه درصدی) بلافاصله بعد از اجرای قوانین سخت‌گیرانه شد. این میزان تقریبا با کاهش 4.5 dB (A) در میزان سروصدا تفسیر می‌شود. این مداخله با یک روند مطلوب، اما رو به پائین غیر معنی‌دار از زمانی که دوز سروصدا 2.1 - درصد نمره به ازای هر سال می‌شد، مرتبط بود (95% فاصله اطمینان (CI): 4.9 - تا 0.7؛ پیگیری 4 سال؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین).
مطالعات موردی مربوط به مداخله مهندسی
ما 12 مطالعه را یافتیم که 107 مطالعه موردی کنترل‌نشده را درباره کاهش سریع سطوح سروصدای ماشین‌آلات از 11.1 تا 19.7 dB (A) در نتیجه خرید تجهیزات جدید، جداسازی منابع صوتی یا نصب پانل‌ها یا دیوارها در اطراف منابع نشان دادند. با این حال، مطالعات مربوط به پیگیری طولانی‌مدت و اندازه‌گیری دوز در کارگران وجود نداشت، و ما از این مطالعات برای نتیجه‌گیری خود استفاده نکردیم.
دستگاه‌های محافظت‌کننده شنوایی
به‌طور کلی، در یک RCT و سه CBA، دستگاه‌های حفاظت شنوایی، میزان مواجهه با سروصدا را به‌طور متوسط در حدود 20 dB (A) کاهش دادند (57 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین). دو RCT نشان دادند که با اجرای دستورالعمل برای جاسازی و تضعیف سر و صدا توسط گوش‌بندها در مقایسه با عدم جاسازی گوش‌بندها (2 RCT؛ 140 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت متوسط) 8.59 dB بهتر بود (95% فاصله اطمینان (CI): dB 6.92 تا 10.25 dB).
کنترل‌های اجرایی: اطلاعات و بازخورد مواجهه با سر و صدا
جلسات آموزشی در محل، پس از چهار ماه پیگیری در مقایسه با اطلاعات به دست آمده از فقط 1 RCT خوشه‌ای تاثیری بر سطوح مواجهه با سر و صدا نداشت (میانگین تفاوت (MD): 0.14 dB؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 2.66 - تا 2.38). بازوی دیگر از همان مطالعه نشان داد که اطلاعات فردی و مواجهه با سر و صدا (MD: 0.30 dB؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 2.31 - تا 2.91) در مقایسه با عدم وجود چنین اطلاعاتی، تاثیری بر سطوح سر و صدا نداشت (176 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین).
تاثیر بر افت شنوایی
دستگاه‌های محفاظ شنوایی
در دو مطالعه، نویسندگان اثر دستگاه‌های مختلف را بر تغییرات آستانه موقت در پیگیری کوتاه‌مدت مقایسه کردند اما داده‌های کافی را برای تجزیه‌و‌تحلیل گزارش نکردند. در دو مطالعه CBA نویسندگان هیچ تفاوتی در افت شنوایی با مواجهه با سر و صدای بیش از 89 dB (A) بین پوشش‌ها و گوش‌بندها در پیگیری طولانی‌مدت نیافتند (OR: 0.8؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.63 تا 1.03؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین). نویسندگان مطالعه CBA دیگر دریافتند که استفاده زیاد از حفاظت شنوایی در پیگیری بسیار طولانی‌مدت اغلب باعث کم‌شنوایی می‌شود (شواهد با کیفیت بسیار پائین).
ترکیبی از مداخلات: برنامه‌های پیشگیرانه افت شنوایی
یک RCT خوشه‌ای تفاوتی را در افت شنوایی در 3 یا 16 سال پیگیری بین HLPP فشرده برای دانشجویان کشاورزی و اودیومتری به‌تنهایی نیافت. یک مطالعه CBA کاهشی را در نرخ افت شنوایی (RR: 0.82 dB - در هر سال؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.86 - تا 0.22) برای HLPP که اطلاعات فردی مربوط به مواجهه با سروصدا را در مقایسه با یک برنامه بدون این اطلاعات فراهم کرد، نشان نداد.
شواهد با کیفیت بسیار پائین به‌دست آمده از چهار مطالعه بسیار طولانی‌مدت وجود داشت، که نشان داد استفاده بهتر از دستگاه‌های حفاظت شنوایی به‌عنوان بخشی از HLPP خطر افت شنوایی را در مقایسه با استفاده کمی بهتر از HLPP کاهش می‌دهد (OR: 0.40؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.23 تا 0.69). جنبه‌های دیگری از HLPP مانند آموزش و تعلیم کارگران یا کنترل‌های مهندسی اثر مشابهی را نشان ندادند.
در سه مطالعه CBA طولانی‌مدت، در مقایسه با کارگرانی که در معرض سروصدا قرار نداشتند، کارگران در یک HLPP دارای افت شنوایی بیشتر برابر 1.8 dB اما غیر معنی‌دار از نظر آماری در 4 کیلوهرتز بودند و فاصله اطمینان شامل 4.2 dB است که سطح شنوایی حاصل از 5 سال مواجهه با 85 dB است. علاوه بر این، از سه مطالعه CBA دیگر که نتوانستند در متاآنالیز انتخاب شوند، دو مطالعه در مقایسه با کارگرانی که در معرض سروصدا قرار نداشتند؛ افزایش خطر افت شنوایی را علی‌رغم حفاظت با یک HLPP نشان دادند و یک CBA افزایشی نشان نداد.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
شواهد با کیفیت بسیار پائین وجود دارد که نشان می‌دهد اجرای قوانین سخت‌گیرانه می‌تواند سطوح سروصدا را در محل کار کاهش دهد. مطالعات کنترل‌شده درباره سایر مداخلات کنترل مهندسی در این زمینه انجام نشده است. شواهد با کیفیت متوسط وجود دارد که نشان می‌دهد آموزش قرار دادن مناسب گوش‌بندها به‌طور قابل توجهی باعث کاهش سر و صدا در پیگیری کوتاه‌مدت شد؛ اما پیگیری‌های طولانی‌مدت هنوز مورد نیاز است.
شواهد با کیفیت بسیار پائین وجود دارد که نشان می‌دهد استفاده بهتر از دستگاه‌های محافظ شنوایی به‌‌عنوان بخشی از HLPPها خطر افت شنوایی را کاهش می‌دهد؛ در حالی‌که برای سایر اجزای برنامه‌های HLPP چنین اثری نیافتیم. فقدان شواهد قطعی نباید به‌عنوان شواهدی مبنی بر عدم اثربخشی تفسیر شود. در عوض، این بدان معنی است که تحقیقات بیشتر احتمالا تأثیر مهمی دارند.
خلاصه به زبان ساده
مداخلات برای پیشگیری از افت شنوایی ناشی از سروصدا در محل کار
هدف این مطالعه مروری چیست؟
هدف این مطالعه مروری کاکرین این بود که بدانیم آیا می‌توان از افت شنوایی ناشی از سروصدا در محل کار جلوگیری کرد. محققان کاکرین تمام مطالعات مربوط به پاسخ این سوال را گردآوری و تجزیه‌و‌تحلیل کردند. آن‌ها 29 مطالعه یافتند که تاثیر اقدامات پیشگیرانه را بررسی کردند.

پیام‌های کلیدی
قوانین سخت‌گیرانه ممکن است سطوح سروصدا را کاهش دهند. در سطح فردی، پوشش گوش و گوش‌بند می‌تواند مواجهه را با سروصدا به سطوح ایمن کاهش دهد. با این حال، دستورالعمل نحوه قرار دادن گوش‌بندها در گوش‌ها لازم است. احتمالا بدون دستورالعمل نحوه قرار دادن گوش‌بندها به اندازه کافی محافظت نمی‌کنند. ارائه بازخورد به کارگران در مواجهه با سروصدا ممکن است سروصدا را کاهش ندهد. راه‌حل‌های مهندسی مانند نگهداری بهتر می‌تواند منجر به کاهش مشابه سروصدا و بنابراین حفاظت شنوایی شود. ارزیابی بهتر این راه‌حل‌های مهندسی مورد نیاز است.
اثرات برنامه‌های پیشگیری از افت شنوایی (HLPP) نامشخص هستند. استفاده بهتر از حفاظت شنوایی به‌عنوان بخشی از یک برنامه احتمالا کمک کند؛ اما از افت شنوایی به‌طور کامل محافظت نمی‌کند. اجرای بهبود یافته ممکن است حفاظت بهتری را ارائه کند.

در این مطالعه مروری چه چیزی بررسی شد؟
میلیون‌ها کارگر در معرض سر و صدا قرار دارند که منجر به از دست دادن شنوایی آن‌ها می‌شود. نویسندگان مطالعه مروری به تاثیر هر مداخله برای کاهش سروصدا یا افت شنوایی در محل کار علاقه‌مند بودند، مانند راه‌حل‌های مهندسی، حفاظت از شنوایی یا برنامه‌های جلوگیری از افت شنوایی.

نتایج این مطالعه مروری چه هستند؟
اثرات مواجهه با سر و صدا
راه‌حل‌های مهندسی
ما یک مطالعه یافتیم که نشان داد پس از اجرای قوانین سخت‌گیرانه در صنعت معدن، سطوح سروصدا در حدود 5 دسی‌بل (dB) کاهش یافت. حتی بسیاری از مطالعات موردی نشان می‌دهند که پیشرفت‌های تکنیکی می‌تواند سطوح سروصدا را در محل کار تا 20 دسی‌بل کاهش دهند. مطالعات کنترل‌شده خارج از آزمایشگاه وجود نداشت که بتواند این موضوع را با اطمینان بیشتری نشان دهد.
حفاظت از شنوایی
در 8 مطالعه با 358 کارگر، محافظت از شنوایی، مواجهه کارگران را با سروصدا در حدود 20 dB (A) کاهش داد. با این حال، برای گوش‌بندها، شواهد با کیفیت متوسط از دو مطالعه تصادفی‌شده وجود داشت که نشان داد در صورتی که کارگران دستورالعمل‌های مناسبی برای استفاده از گوش‌بندها نداشته باشند، افت شنوایی پیشنهادی به طور متوسط 9 dB کاهش می‌یابد.
بازخورد در برابر مواجهه با سروصدا
نشان دادن بازخورد در برابر مواجهه با سروصدا، در یک مطالعه، سطوح سروصدا را در صنعت ساخت و ساز تغییر نداد.
تاثیر افت شنوایی
ما 16 مطالعه را با 81220 شرکت‌کننده درباره اثرات طولانی‌مدت استفاده از حفاظت شنوایی بر افت شنوایی یافتیم.
حفاظت از شنوایی
استفاده از دستگاه‌های حفاظت از شنوایی در یک HLPP به خوبی اجرا شده با افت شنوایی مرتبط بود. برای عناصر دیگر برنامه‌هایی مانند آموزش کارگر، اودیومتری به تنهایی، نظارت بر سروصدا، یا ارائه بازخورد در برابر قرار گرفتن شخص در معرض سروصدا، اثر واضحی وجود نداشت. دو مطالعه با 3242 کارگر نشان داد که تفاوتی از لحاظ اثر طولانی‌مدت پوشش گوش در برابر گوش‌بندها در افت شنوایی وجود نداشت.
برنامه‌های پیشگیری از افت شنوایی
چهار مطالعه شواهد با کیفیت بسیار پائین ارائه کردند که نشان داد، در مقایسه با کارگرانی که در معرض سروصدا قرار ندارند، HLPPهای متوسط، خطر افت شنوایی را به زیر سطحی که حداقل معادل با کارگرانی است که در معرض سروصدا تا 85 dB(A) قرار دارند، کاهش نداد. دو مطالعه اضافی مقایسه‌ای نشان دادند که خطر افت شنوایی علی‌رغم تحت پوشش قرار گرفتن توسط HLPP هنوز هم قابل توجه است. با این حال، یک مطالعه با کیفیت پائین نشان داد که یک HLPP سخت‌گیرانه می‌تواند از افت شنوایی کارگران محافظت کند.
فقدان شواهد قطعی نباید به عنوان شواهدی مبنی بر عدم اثربخشی تفسیر شود. در عوض، این بدان معنی است که تحقیقات بیشتر به احتمال زیاد نتایجی را که ما به آن دست یافتیم تحت تأثیر قرار دهند. برای جلوگیری از افت شنوایی ناشی از سروصدا، برنامه‌های پیشگیرانه با کیفیت بالاتر، کیفیت بهتر مطالعات، به ویژه در زمینه کنترل‌های مهندسی، و اجرای بهتر قوانین مورد نیاز هستند.

چگونه این مطالعه مروری به‌رورسانی شد؟
نویسندگان مطالعه مروری به‌دنبال مطالعاتی بودند که تا اکتبر 2016 منتشر شده بودند.

(581 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (43 دریافت)    

پذیرش: 1395/7/12 | انتشار: 1396/4/16