جلد 2017 -                   جلد 2017 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kunal N Karmali, Stephen D Persell, Pablo Perel, Donald M Lloyd-Jones, Mark A Berendsen, Mark D Huffman. Risk scoring for the primary prevention of cardiovascular disease. 3. 2017; 2017
URL: http://cochrane.ir/article-1-1210-fa.html
پیشینه
الگوی کنونی برای بیماری‌های قلبی‌عروقی (CVD)، بر ارزیابی خطر مطلق در هدایت تصمیمات درمانی در پیشگیری اولیه تأکید می‌کند. اگرچه ایجاد و اعتبارسنجی ابزارهای ارزیابی خطر چندمجهولی یا امتیاز خطر CVD، توجه چشمگیری را جلب کرده است، تأثیر آن‌ها روی پیامدهای بالینی نامشخص است.
اهداف
بررسی اثرات ارزیابی و تهیه نمرات خطر CVD در بزرگسالان بدون CVD قبلی بر پیامدهای قلبی‌عروقی، میزان عوامل خطر، تجویز داروهای پیشگیرانه و رفتارهای سلامت.
روش های جستجو
ما در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) در کتابخانه کاکرین (2016، جلد 2)، MEDLINE OVID  (1946 تا هفته اول مارچ 2016)، Embase (Embase.com) (1974 تا 15 مارچ 2016) و خلاصه مقالات کنفرانس (1990 تا 15 مارچ 2016) جست‌وجو انجام دادیم. ما هیچ محدودیت زبانی اعمال نکردیم. برای شناسایی گزارش‌های بیشتر، ثبت‌های کارآزمایی‌های بالینی را در مارچ 2016 و فهرست‌های منابع مطالعات اولیه را جست‌وجو کردیم.
معیارهای انتخاب
ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و شبه‌تصادفی‌سازی شده مربوط به مقایسه تهیه ساختارمند نمرات خطر CVD را از طریق یک پزشک، متخصص مراقبت‌های بهداشتی یا نظام بهداشت و درمان در مقابل مراقبت معمول (مانند عدم تهیه ساختارمند نمرات خطر CVD) در بزرگسالان بدون CVD را انتخاب کردیم.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
سه نویسنده مروری به‌طور مستقل مطالعات را انتخاب، داده‌ها را استخراج و کیفیت مطالعات را ارزیابی کردند. ما از ابزار «خطر سوگیری» کاکرین برای ارزیابی محدودیت‌های مطالعه استفاده کردیم. پیامدهای اولیه عبارت بودند از: حوادث CVD، تغییر در میزان عوامل خطر CVD (کلسترول تام، فشار خون سیستولیک و خطر CVD چندمجهولی) و عوارض جانبی. پیامدهای ثانویه شامل تجویز داروهای کاهش‌دهنده چربی و ضدفشار خون در افراد پرخطر. ما با استفاده از 95% فواصل اطمینان‌ (CI) ، نسبت‌های خطر (RR) را برای داده‌های دوتایی و اختلاف میانگین‌ها (MD) یا اختلاف میانگین‌های استاندارد (SMD) را برای داده‌های پیوسته محاسبه کردیم. هنگامی که ناهمگونی (I²) حداقل 50% و مدل اثر تصادفی برای ناهمگونی اساسی (I² > 50%) بود، از مدل اثر تصادفی بهره بردیم. ما کیفیت شواهد را با به‌کارگیری سیستم GRADE (نظام درجه‌بندی کیفیت شواهد و قدرت توصیه‌ها) ارزیابی کردیم.
نتایج اصلی
ما 41 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCT) شامل 194035 شرکت‌کننده را از 6422 گزارش شناسایی کردیم. ما خطر سوگیری مطالعات در میان حوزه‌های متعدد را بالا یا نامشخص ارزیابی کردیم. شواهدی با کیفیت پائین نشان می‌دهند که تهیه نمرات خطر CVD می‌تواند دارای تأثیر اندک یا عدم تأثیر بر حوادث CVD در قیاس با مراقبت معمول باشد (5.4% در برابر 5.3%؛ RR: 1.01؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.95 تا 1.08؛ I² = 25%؛ 3 کارآزمایی؛ N = 99070). تهیه نمرات خطر CVD ممکن است میزان عوامل خطر CVD را اندکی در مقایسه با مراقبت معمول کاهش دهد. تهیه نمرات خطر CVD، کلسترول تام (MD: 0.10 - میلی‌مول/لیتر؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.20 - تا 0.00؛ I² = 94%؛ 12 کارآزمایی؛ N = 20437، شواهد با کیفیت پائین)، فشار خون سیستولیک (MD: 2.77 - میلی‌متر جیوه؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 4.16 - تا 1.38 - ؛ I² = 93%؛ 16 کارآزمایی؛ N = 32954، شواهد با کیفیت پائین) و خطر CVD چندمتغیره (SMD: 0.21 - ؛  95% فاصله اطمینان (CI): 0.39 - تا 0.02 -؛ I² = 94%؛ 9 کارآزمایی؛ N = 9549، شواهد با کیفیت پائین) را کاهش می‌دهد. تهیه نمرات خطر CVD، ممکن است عوارض جانبی را در قیاس با مراقبت معمول کاهش دهد؛ اما نتایج مبهم بود (1.9% در برابر 2.7%؛ RR: 0.72؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.49 تا 1.04؛ I² = 0%؛ 4 کارآزمایی؛ N = 4630، شواهد با کیفیت پائین). تهیه نمرات خطر CVD در مقابل مراقبت معمول، می‌تواند داروهای کاهش‌دهنده چربی جدید یا تشدیدشده (15.7% در برابر 10.7%؛ RR: 1.47؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.15 تا 1.87؛ I2 = 40%؛ 11 کارآزمایی؛ N = 14175، شواهد با کیفیت پاsین) و داروهای ضد فشار خون جدید یا تشدیدشده را افزایش دهد (17.2% در برابر 11.4%؛ RR: 1.51؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.08 تا 2.11؛ I² = 53%؛ 8 کارآزمایی؛ N = 13255، شواهد با کیفیت پائین).
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
این عدم اطمینان وجود دارد که آیا استراتژی‌های کنونی برای تهیه نمرات خطر CVD، حوادث CVD را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا خیر. تهیه امتیاز خطر CVD می‌تواند در افراد پرخطر بدون شواهدی از آسیب، میزان عوامل خطر CVD را اندکی کاهش داده و تجویز داروهای پیشگیرانه را افزایش دهد. محدودیت‌های مطالعاتی چندگانه‌ای در مطالعات شناسایی‌شده و ناهمگونی زیادی در مداخلات، پیامدها و تحلیل‌ها وجود داشت؛ بنابراین خوانندگان باید نتایج را با احتیاط تفسیر کنند. مدل‌های جدیدی برای اجرا و ارزیابی نمرات خطر CVD در مطالعات با قدرت کافی موردنیاز هستند تا نقش استفاده از نمرات خطر CVD در پیشگیری اولیه از CVD را مشخص کنند.
خلاصه به زبان ساده
تأثیرات بالینی نمرات خطر قلبی‌عروقی در افراد بدون بیماری قلبی‌عروقی
سوال مطالعه مروری
چه شواهدی درباره مزایا و مضرات بالینی بالقوه تهیه نمرات خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی (CVD) در افراد بدون سابقه‌ای از بیماری قلبی یا سکته وجود دارد؟

پیشینه
بیماری‌های قلبی‌عروقی (CVD)، گروهی از بیماری‌ها هستند که بیماری قلبی و استروک را در برمی‌گیرند. دستورالعمل‌های پیشگیری از CVD، بر استفاده از امتیازات خطر تأکید می‌کند؛ معادلاتی که از متغیرهای بالینی برای برآورد احتمال نخستین حمله قلبی یا استروک بهره می‌برند تا تصمیمات درمانی در جمعیت عمومی را هدایت کنند. با آن‌که توجه زیادی نسبت به ایجاد انواع گوناگونی از نمرات خطر CVD اعمال می‌شود، عدم قطعیت در مورد اثرات تهیه نمرات خطر CVD در بزرگسالان وجود دارد.
هدف این مرور ساختارمند، بررسی تأثیرات ارزیابی نمرات خطر CVD در بزرگسالان بدون سابقه‌ای از بیماری قلبی یا استروک بر پیامدهای قلبی‌عروقی، میزان عوامل خطر، تجویز داروهای پیشگیرانه و رفتارهای سلامت است.

ویژگی‌های مطالعه
ما پایگاه‌های اطلاعاتی علمی را به دنبال کارآزمایی‌های تصادفی (کارآزمایی‌های بالینی که در آنها اشخاص تصادفاً در گروه‌های درمانی مختلف قرار می‌گیرند) جست‌وجو کردیم که به‌صورت ساختارمند، نمرات خطر CVD یا مراقبت معمول را برای بزرگسالان بدون سابقه‌ای از بیماری قلبی یا سکته فراهم کردند. شواهد تا مارس 2016 موجود است. تأمین بودجه برای اکثر کارآزمایی‌ها از سوی منابع دولتی یا شرکت‌های داروسازی صورت گرفته بود.

نتایج اصلی
ما 41 کارآزمایی را شامل 194035 شرکت‌کننده شناسایی کردیم. بسیاری از مطالعات دارای محدودیت بودند. شواهد با کیفیت پائین نشان می‌دهد که تهیه امتیاز خطر CVD، تأثیر اندکی بر تعداد افراد مبتلا به بیماری قلبی یا سکته دارد یا بدون تأثیر است. تهیه نمرات خطر CVD می‌تواند میزان عوامل خطر CVD (مانند کلسترول، فشار خون و خطر CVD چندمجهولی) را به مقدار کمی کاهش داده و تجویز داروهای پائین‌آورنده چربی و فشار خون را در افراد پرخطر افزایش دهد. تهیه نمرات خطر CVD ممکن است آسیب‌ها را کاهش دهد، اما نتایج مبهم هستند.

کیفیت شواهد
شواهدی با کیفیت پائین برای راهنمایی استفاده از امتیازات خطر CVD در طبابت بالینی وجود دارد. مطالعات دارای محدودیت‌های چندگانه بوده و از شیوه‌های متفاوتی برای تهیه نمرات خطر CVD بهره بردند. احتمالاً تحقیقات بیشتر، این نتایج را متأثر خواهد کرد.

(729 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (55 دریافت)    

پذیرش: 1394/12/25 | انتشار: 1395/12/24