جلد 2016 -                   جلد 2016 - صفحات 0-0 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML Print


پیشینه
داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (NSAID ؛Nonsteroidal anti-inflammatory drugs) داروهایی هستند که برای درمان درد سیاتیک بسیار تجویز می‌شوند. مطالعه مروری قبلی کاکرین در مورد سودمندی NSAIDها، یافته‌هایی را به صورت اجمالی برای کمردرد (LBP) حاد و مزمن و درد سیاتیک به‌دست آورده‌است. این مطالعه، به‌روزرسانی‌شده مطالعه مروری اصلی (سال 2008) متمرکز بر بیماران مبتلا به درد سیاتیک است.
اهداف
تعیین کارآمدی NSAIDها در کاهش درد، بهبود کلی، و عوارض جانبی گزارش‌شده در افراد مبتلا به درد سیاتیک.
روش های جستجو
برای این مطالعه مروری، پایگاه کارآزمایی‌های بالینی ثبت شده کاکرین (CENTRAL ؛Cochrane Central Register of Controlled Trials)؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ PubMed؛ و دو مرکز ثبت کارآزمایی را به صورت الکترونیکی تا 24 جون 2015 جست‌وجو کردیم. فهرست منابع مطالعات گردآوری‌شده و مطالعات مروری مربوط را بر اساس موضوع برای کارآزمایی‌های بیشتر جست‌وجو کردیم.
معیارهای انتخاب
کارآزمایی‌های تصادفی‌سازبی و کنترل‌شده (دوسوکور، یک‌سوکور، و بدون کورکردن (open-lable)) را گردآوری کردیم که کارآمدی NSAIDها را بر درد سیاتیک بررسی کرده‌اند. همه کارآزمایی‌هایی که NSAIDها را با دارونما، با دیگر NSAIDها، یا با دیگر داروها مقایسه کرده‌اند، گردآوری شدند. مداخلات بیشتر در صورت داشتن تفاوت واضح با NSAIDها برای درمان در کارآزمایی نیز قابل قبول بودند.
گردآوری و تحلیل داده‌ها
سه نویسنده مطالعه مروری مستقلا خطر سوگیری (Bias) را بررسی و داده‌ها را استخراج کردند. هر جا که ممکن بود، نتایج جمع‌بندی‌شده را با استفاده از Review Manager 3.5 محاسبه کردیم. نتایج کاهش درد را با استفاده از میانگین تفاوت (MD) با 95% فاصله اطمینان (CI) گزارش کردیم. از خطر نسبی (RR) با 95% فاصله اطمینان (CI) برای گزارش بهبود کلی درمان، عوارض جانبی، و درمان داروی اضافی استفاده کردیم. در صورت امکان یک متاآنالیز (meta-analysis) انجام دادیم و با استفاده از رویکرد GRADE، سطح شواهد را بررسی کردیم. از روش‌های استاندارد روش‌شناسی توصیه‌شده توسط The Cochrane Collaboration استفاده کردیم.
نتایج اصلی
10 کارآزمایی را که در 9 انتشارات گزارش شده‌بود (N = 1651 شرکت‌کننده) گردآوری کردیم. فقط یک کارآزمایی از 10 کارآزمایی خطر سوگیری پائین داشت. 5 کارآزمایی از دوز توصیه‌شده روزانه حال حاضر برای دارو، و 2 کارآزمایی از دوزهای روازنه کمتری که بدون نسخه قابل‌تجویز هستند، استفاده کردند. 3 کارآزمایی از NSAIDهایی استفاده کردند که دیگر برای استفاده انسانی تائیدیه ندارند. مدت پیگیری در همه کارآزمایی‌ها به جز یک کارآزمایی، کوتاه بود.
3 کارآزمایی (n = 918 شرکت‌کننده) اثرات NSAIDها را بر کاهش درد با دارونما مقایسه کردند. میانگین تفاوت جمع‌بندی‌شده، کاهش درد قابل ملاحظه‌ای (مقیاس آنالوگ بینایی (visual analogue scale)) را در گروه‌های دارونما و NSAIDها نشان داد (MD: 4.56 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 11.11 - تا 1.99). ناهمگونی (Heterogeneity) بالا ( I2 = 82%)، و کیفیت شواهد، بسیار پائین بود. وقتی که یک کارآزمایی با پیگیری 8 ساعته را کنار گذاشتیم، میانگین تفاوت بیشتر کاهش یافت (MD: 0.09 - ؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 9.89 - تا 9.71). 3 کارآزمایی (n = 753 شرکت‌کننده) NSAIDها را با دارونما از لحاظ بهبود کلی مقایسه کرد. شواهد با کیفیت پائینی پیدا کردیم که نشان می‌داد NSAIDها نسبت به دارونما با یک خطر نسبی 1.14 موثرتر هستند (95% فاصله اطمینان (CI): 1.03 تا 1.27). 1 کارآزمایی (n = 214 شرکت‌کننده) اثر NSAIDها را بر ناتوانی مطالعه کرد و با شواهد با کیفیت بسیار پائینی نشان داد که NSAIDها نسبت به دارونما روی ناتوانی موثرتر نیستند. 4 کارآزمایی (n = 967 شرکت‌کننده) با مقایسه NSAIDها با دارونما، عوارض جانبی را گزارش کرد و با شواهد با کیفیت پائین نشان داد که خطر عوارض جانبی در گروه NSAID نسبت به گروه دارونما بیشتر است (RR 1.40؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.02 تا 1.93). عوارض جانبی گزارش‌شده در این مطالعه مروری، مشابه عوارض جانبی است که قبلا در منابع گزارش شده‌است.
نتیجه‌گیری‌های نویسندگان
این مطالعه مروری نظام‌مند و به‌روزشده، با 10 کارآزمایی، با ارزیابی کارآمدی NSAIDها در مقابل دارونما یا دیگر داروها در بیماران مبتلا به درد سیاتیک، با استفاده از معیارهای GRADE، شواهد سطح پائین تا بسیار پائینی را گزارش می‌کند. کارآمدی NSAIDها برای کاهش درد چشم‌گیر نبود. NSAIDها نسبت به دارونما بهبود کلی بهتری داشتند. به دلیل اینکه سطح شواهد به خاطر اندازه‌های کوچک مطالعات، نتایج متناقض، عدم‌دقت، و خطر سوگیری بالا در کارآزمایی‌های گردآوری‌شده، بر اساس طبقه‌بندی GRADE برای نتیجه کاهش درد، بسیار پائین و برای بهبود کلی، پائین بود؛ این یافته‌ها را باید با احتیاط تفسیر کرد. درحالی که کارآزمایی‌های گردآور‌ی‌شده در تجزیه و تحلیل به اندازه کافی برای تشخیص عوارض جانبی نادر قوی نبودند، خطر عوارض جانبی استفاده کوتاه‌مدت NSAIDها افزایش یافته‌بود. از آن‌جایی که NSAIDها زیاد تجویز می‌شوند، نسبت ضرر-منفعت تجویز این دارو باید در نظر گرفته‌شود.
خلاصه به زبان ساده
داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی برای کمردرد با درد سیاتیک
سوال مطالعه مروری
شواهد را با توجه به اثر داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (NSAIDs) بر کاهش درد، بهبود کلی و عوارض جانبی بیماران مبتلا به درد سیاتیک مرور کردیم. NSAIDها با دارونما و با NSAIDهای دیگر، یا داروهای دیگر مقایسه شدند.

پیشینه
NSAIDها رایج‌ترین داروهایی هستند که در سراسر دنیا تجویز و معمولا برای درمان کمردرد با یا بدون انتشار به پا (درد سیاتیک) استفاده می‌شوند.

ویژگی‌های مطالعه
کارآزمایی‌های منتشر‌شده و منتشرنشده را تا 24 جون 2015 جست‌وجو کردیم. 10 کارآزمایی (گزارش‌شده در 9 انتشارات) با 1651 شرکت‌کننده گردآوری کردیم که NSAIDها را با دارونما یا داروهای دیگر مقایسه کرده‌اند. شرکت‌کننده‌های کارآزمایی‌ها 16 تا 75 سال داشتند و مبتلا به درد سیاتیک بودند. این کارآزمایی‌ها شرکت‌کننده‌ها را برای یک مدت کوتاه، تا 3 هفته، پیگیری کردند.

نتایج اصلی
NSAIDها نسبت به دارونما یا دیگر داروها در کاهش درد سیاتیک موثرتر نیستند. NSAIDها نسبت به دارونما یا داروهای دیگر در بهبود کلی موثرتر هستند، اما به دلیل اینکه کیفیت روش‌شناسی کارآزمایی‌های گردآوری‌شده پائین است، این یافته باید با احتیاط تفسیر شود. استفاده از NSAIDها در مقایسه با دارونما، با افزایش خطر عوارض جانبی همراه است. با وجود عوارض جانبی جدی و بالقوه NSAIDها، و از آنجایی که این دارو به وفور تجویز می‌شود، به کارآزمایی‌های با کیفیت بالایی با شرکت‌کننده‌های بیمار مختلف، به جهت مشخص‌کردن منفعت‌های کوتاه و بلندمدت و خطرات بلندمدت NSAIDها نیاز است.

کیفیت شواهد
کیفیت شواهد موثرتربودن NSAIDها نسبت به دارونما، در این مطالعه مروری از بسیار پائین تا پائین است، بنابراین، نتایج این مطالعه مروری باید با احتیاط تفسیر شود.

(15334 مشاهده)
متن کامل [PDF 4 kb]   (175 دریافت)    

پذیرش: 1394/4/3 | انتشار: 1395/7/24